50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime cơ bản (P1)

  • 6699 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ?

Xem đáp án

Đáp án A.

Polime thiên nhiên là polime có sẵn trong thiên nhiên.


Câu 2:

Tơ được sản xuất từ xenlulozơ?

Xem đáp án

Đáp án  D

A tơ thiên nhiên (poliamit)

B từ ε-aminocaproic

C từ axit adipic và hexametylendiamin

D. Từ xenlulozo


Câu 3:

Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco ?

Xem đáp án

Đáp án D.

- Tơ visco được tạo thành từ phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH tạo thành một dung dịch nhớt gọi là visco. Bơm dung dịch này qua những lỗ rất nhỏ rồi ngâm trong dung dịch H2SO4 tạo thành tơ visco.


Câu 4:

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

Xem đáp án

Đáp án A

Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên 

nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học (VD: tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat).

 chọn A. (B và C là tơ tổng hợp, D là tơ thiên nhiên).


Câu 5:

Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

Xem đáp án

Đáp án B.

+ Bông là tơ thiên nhiên → A sai.

+ Tơ tằm và bông đều là tơ thiên nhiên → C sai.

+ tơ visco và tơ axetat đều là tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) → D sai.


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phương Anh Chirpy

2 năm trước

Lâm Lộc

Bình luận


Bình luận