Bài tập Amin cơ bản và nâng cao cực hay có lời giải (P1)

  • 2685 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 28 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ : (1) amoniac ; (2) anilin ; (3) etylamin ; (4) đietyl amin; (5) Kali hiđroxit.

Xem đáp án

Đáp án : A

KOH là bazo mạnh nên xếp cuối cùng. => Loại B và D

Giữa 3 và 4 thì (4) là amin bậc 2 nên có tính bazo mạnh hơn

=> Loại ý C

=> Đáp án A


Câu 2:

Cho các dung dịch sau có cùng pH: HCl; NH4Cl; C6H5NH3Cl. Thứ tự tăng dần nồng độ mol/lít của các dung dịch là

Xem đáp án

Đáp án : B

Cùng pH nghĩa là cùng số mol H+ phân li ra. Nồng độ mol càng cao, H+ phân li ra càng nhiều và axit càng mạnh, H+ cũng càng phân li ra nhiều.

Do đó HCl là axit mạnh nhất nên cũng phân li ra nhiều H+ nhất, do đó HCl có nồng độ thấp nhất => Loại C và D

C6H5NH3Cl có tính axit mạnh hơn NH4Cl do có nhóm C6H5-

=> thứ tự đúng là 

HCl < C6H5NH3Cl < NH4Cl

=> Đáp án B


Câu 3:

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

Xem đáp án

Đáp án : C

2 chất đều tác dụng được với nước Br2

=> Đáp án C


Câu 4:

Phenol và anilin đều làm mất màu nước brom còn toluen thì không, điều này chứng tỏ

Xem đáp án

Đáp án : B

-OH và -NH2, akyl (các gốc đồng đẳng với CH3) đều là gốc đẩy e,  

Thứ tự đẩy e như sau:  –CH3 > –OH > –NH2 

=> Đáp án B


Câu 5:

Khi nhỏ vài giọt dung dịch C2H5NH2 vào dd FeCl3 sau phản ứng thấy 

Xem đáp án

Đáp án : D

Do amin có tính bazo, vào nước tạo OH- nên tác dụng với FeCl3 tạo Fe(OH)3 kết tủa đỏ nâu

=> Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận