Bài tập Crom - Sắt - Đồng có lời giải chi tiết (P1)

  • 1603 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được sản phẩm khử là 3,136 lít SO2 (đktc) và 0,64 gam lưu huỳnh. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt nCu = x(mol); nZn=y(mol)

=> 64x + 65y = 12,9

Bảo toàn electron ta lại có: ne nhường = ne nhận

=> 2.nCu+2.nZn=2nSO2+6nS

=> 2x + 2y = 0,4 => x = y = 0,1 (mol)

Vậy phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:


Câu 2:

Hòa tan Fe3O4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3)2, Al?

Xem đáp án

Đáp án D

Fe3O4 + H2SO4 loãng, dư tạo thành dung dịch gồm: Fe2(SO4)3; FeSO4; H2SO4 dư; H2O

Fe3O4 + 4H2SO4  FeSO4 + Fe2 (SO4) + 4H2O

Dung dịch X sẽ tác dụng với các chất: Cu; NaOH; AgNO3; Al; Mg(NO3)2; Br2; KMnO4


Câu 3:

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, FeO và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc). Mặt khác nung m gam hỗn hợp X vi khí CO dư thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 35 gam kết tủa. Cho chất rắn Y vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án C

X + CO tạo thành chất rắn Y gồm các kim loại Mg, Fe, Cu và hỗn hợp khí z gồm CO2CO

Áp dụng định luật bảo toàn mol electron

Trong thí nghiệm 1: ne nhường = ne nhận   = 0,3(mol)

 ne nhường trong thí nghiệm = ne nhường (1)  +  2.nCO2 =1(mol) = ne nhận (2) = nNO2 

Chú ý: Với các bài toán của phản ứng oxi hoá khử gồm nhiều quá trình ta thường sử dụng bảo toàn electron cho toàn bộ các quá trình, bỏ qua giai đoạn trung gian.


Câu 4:

Cho 8(g) bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3, sau 1 thời gian phản ứng lọc được dung dịch A và 9,52(g) chất rắn. Cho tiếp 8 (g) bột Pb vào dung dịch A, phản ứng xong lọc tách được dung dịch B chỉ chứa 1 muối duy nhất và 6,705(g) chất rắn. Nồng độ mol/l của AgNO3 ban đầu là

Xem đáp án

Đáp án B

Cu+2Ag+Cu2++2Ag

mchất rắn tăng = nCu.(2.108-64)=152.nCu

=> nCu phản ứng = 0,01 mol = nCu2+

=> nAg+phản ứng=0,02 (mol)

A gồm 0,01 mol Cu2+ và Ag+ dư.

B chỉ chứa 1 muối duy nhất là muối Pb2+

Tương tự:

Vậy tổng số mol Ag+ là 0,05 (mol)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận