Bài tập Crom - Sắt - Đồng có lời giải chi tiết (P2)

  • 1606 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hỗn hợp Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

Xem đáp án

Đáp án C

Vì sau phản ứng còn dư kim loại nên trong dung dịch sản phẩm thì ion của sắt tồn tại dưới dạng Fe2+. Mặt khác, dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất nên chất tan đó là Fe(NO3)2 :

Chú ý: Vì Fe có tính khử mạnh hơn Cu nên sau khi Fe phản ứng mà axit vẫn còn dư thì Cu mới có khả năng phản ứng.


Câu 2:

Cho 18,5 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 a (mol/lít). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch B và 1,46 gam kim loại.Khối lượng muối trong B là:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì sau phản ứng còn dư kim loại nên trong dung dịch B tồn tại Fe(NO3)2. Các phản láng xảy ra:

Như vậy trong toàn bộ các quá trình, số oxi hóa của sắt trong Fe và Fe3O4 đều về số oxi hóa +2.

Theo định luật bảo toàn mol electron, ta có:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận