Bài tập Đại cương về kim loại có lời giải (mức độ vận dụng - P2)

  • 3813 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 20. Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D

nCO = 0,2mol

Mhh khí = 40g/mol

Hh khí gồm CO2 và CO dư

Áp dụng qui tắc đường chéo => nCO2 = 0,15mol và nCO dư = 0,05mol

=> nO tách ra = nCO2 = 0,15mol

=> m = m oxit – m oxi tách ra = 8 – 0,15 . 16 = 5,6g


Câu 2:

Cho 7,2 gam kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 (loãng) sinh ra V lít (đktc) khí H2. Gía trị của V là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D

nH2 = nMg = 7,2: 24 = 0,3 (mol) => VH2( đktc) = 0,3.22,4 = 6,72 (l)


Câu 4:

Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe và FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 64g chất rắn Y trong ống sứ và 11,2 lit hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 20,4. Giá trị của m là :

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A

TQ : CO + O -> CO2

Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí (CO, CO2) => Oxit phản ứng hết

nCO + nCO2 = 0,5 mol

mCO + mCO2 = 2.20,4.0,5

=> nCO = 0,1 ; nCO2 = 0,4 mol = nO pứ

Bảo toàn khối lượng : m = mY + mO mất đi(pứ) = 70,4g


Câu 5:

Cho 0,5g một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 0,28 lit khí H2 (dktc). Kim loại đó là :

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C

Gọi kim loại hóa trị II là M

            M + 2HCl -> MCl2 + H2

Mol   0,0125       <-              0,0125

=> MM = 40g => Ca


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận