Bài tập Đại cương về kim loại có lời giải (mức độ vận dụng - P1)

  • 4020 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hòa tan hoàn toàn 21g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị I và kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 1,008 lit khí CO2 (dktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C

(*) Phương pháp : Bảo toàn khối lượng

- Lời giải :

TQ : CO3 + 2HCl 2Cl + CO2 + H2O

Mol             0,09  ¬         0,045          0,045

Bảo toàn khối lượng : mCacbonat + mHCl = mMuối Clorua + mCO2 + mH2O

=> m = 21,495g


Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 5,65g hỗn hợp Mg, Zn trong dung dịch HCl dư thu được 3,36lit H2 (dktc) và dung dịch X. Dung dịch X cô cạn được m gam muối khan. Giá trị cảu m là :

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A

(*) Phương pháp : Bảo toàn khối lượng

- Lời giải :

TQ : M + 2HCl MCl2 + H2

Mol         0,3           ¬        0,15

Bảo toàn khối lượng : mM + mHCl = mmuối + mH2

=> mmuối = 16,3g


Câu 3:

Điện phân 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO4 aM và NaCl 0,75M với điện cực tro cường độ dòng điện 5A . Sau thời gian điện phân 96,5 phút, khối lượng dung dịch giảm 17,15 gam. Giá trị của a là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A

ne = It/ F = 5. 96,5.60/96500 = 0,3 (mol)

Tại catot (-)                                             Tại anot (+)

Cu2+  + 2e → Cu                                     2Cl- →  Cl2  +   2e

0,5 a→ a  → 0,5a                                      0,15 ← 0,3

2H2O + 2e → H2 + 2OH-

            b → 0,5b

Nồng độ của CuSO4 = a = 0,2 M


Câu 5:

Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án B

Số mol H2 là 0,05 mol

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 +H2

Suy ra nFe = 0,05 mol → mFe = 2,8 → %Fe = 56%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận