Bài tập đốt cháy Este cơ bản và nâng cao có lời giải (P2)

  • 2672 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi đốt 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị của a là

Xem đáp án

Đáp án C

Số C trong X: 0,30,1=3 

Giá trị của a phụ thuộc vào số liên kết π có trong X

CTCT của este có 3C và ít π nhất: HCOOC2H5

π=1nH2O=nCO2=0,3 
CTCT của este có 3C và nhiều
π nhất: HCOOCCH


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 20,1 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, không no (có 1 nối đôi C=C), kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng cần 146,16 lít không khí (đktc), thu được 46,2 gam CO2. Biết rằng trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích. Công thức phân tử của 2 este là

Xem đáp án

Đáp án B

nkhông khí = 6,525 mol

→ nO2 = 6,525 x 0,2 = 1,305 mol.

nCO2 = 1,05 mol.

Giả sử hhX có CTC là CnH2n - 2O2

CnH2n - 2O2 + O2 → nCO2 + (n - 1)H2O

Theo BTKL: mH2O = 20,1 + 1,305 x 32 - 1,05 x 44 = 15,66 gam

→ nH2O = 0,87 mol.

nhhX = 1,05 - 0,87 = 0,18 mol → MCnH2n - 2O2 = 20,1 : 0,18 ≈ 111,67 → n ≈ 5,83

→ hhX gồm C5H8O2 và C6H10O2 


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 2,01 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl metacrylat. Toàn bộ sản phẩm cháy cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 9 gam kết tủa và dung dịch X. Vậy khối lượng dung dịch X đã thay đổi so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là

Xem đáp án

Đáp án A

nCO2 = 0,09 mol

Vì các chất đều gồm 2O và có 2π trong phân tử nên đặt CTC của hh là CnH2n - 2O2

CnH2n - 2O2 +  O2 → nCO2 + (n - 1)H2O

(14n+30)gam---------------n mol

2,01 gam------------------0,09 mol

→ 2,01n = 0,09(14n + 30) → n = 3,6 → nH2O = 0,09 x 2,6 : 3,6 = 0,065 mol.

mdd giảm = m - mCO2 - mH2O = 9 - 0,09 x 44 - 0,065 x 18 = 3,87 gam


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm 1 este đơn chức, không no có một nối đôi (C=C) mạch hở (A) và 1 este no, đơn chức mạch hở (B). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 23,9 gam và có 40 gam kết tủa. CTPT của 2 este là

Xem đáp án

Đáp án D

A có công thức CnH2n-2O2 ( n≥ 3), và B có công thức CmH2mO2 ( m≥2)

Vì dung dịch Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,4 mol

mbình tăng = mCO2 + mH2O → nH2O  = 0,35 mol

Luôn có nA = nCO2 - nH2O = 0,05 mol → nB = 0,15 -0,05 = 0,1 mol

→ 0,05n + 0,1m = 0,4 → n + 2m = 8

Vậy chỉ có cặp nghiệm nguyên thỏa mãn là n = 4 và m= 2

Công thức của 2 este là C2H4O2, C4H6O2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận