Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (mức độ vận dụng cao - P1)

  • 1854 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hòa tan hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan (trong đó oxi chiếm 61,364% về khối lượng). Nung m gam muối khan đến khối lượng không đổi thu được 19,2g chất rắn. Giá trị của m gần nhất với :

Xem đáp án

Giải thích:

Vì KL + HNO3 không có khí thoát ra => sản phẩm khử là NH4NO3

TQ :     2M(NO3)n ---> M2On + 2nNO2 + 0,5nO2

            NH4NO3 ---> N2O + 2H2O

nO(X) = 0,61364m/16 (mol)

nNO3 = ne tđ + nNH4NO3 = 1/3nO(X) = 0,61364m/48 (mol)

Ta có : ne tđ =  8nNH4NO3

=> ne tđ = 0,61364m/54 = nNO2 = 4nO2 ; nNH4NO3 = 0,61364m/432

=>  nO2 = 0,61364m/216 (mol)

Bảo toàn khối lượng : mX - mrắn = mNH4NO3 + mNO2 + mO2

=> m – 19,2 = 80. 0,61364m/432 + 46. 0,61364m/54 + 32. 0,61364m/216

=> m = 70,4g

Đáp án B


Câu 2:

Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là?

Xem đáp án

Giải thích: 

Quan sát đồ thị ta thấy nCO2 = 0,15 thì kết tủa đạt max.

=> nCa(OH)2 = nCaCO3 max = 0,15

Khi nCO2 = 0,45 thì bắt đầu hòa tan kết tủa.

Khi nCO2 = 0,5 thì lượng kết tủa bị hòa tan là: nCaCO3 bị hòa tan = 0,5 - 0,45 = 0,05

=> nCaCO3 còn lại = x = 0,15 - 0,05 = 0,1

Đáp án A


Câu 3:

Cho một lượng kim loại Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm a mol HCl 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa m gam muối, b gam kim loại và 0,125 mol hỗn hợp khí Y (gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí).Tỉ khối của Y so vs H2 là 12,2. Giá trị của m là?

Xem đáp án

Giải thích: 

Vì Mx = 12,2.2 = 24,4 hỗn hợp khí là NO và H2

Al     +   4H+      + NO3- → Al3+ + NO + H2O

0,1  ← 0,4          0,1              ← 0,1

2Al    + 6H+ → 2Al3+ + 3H2

1/60  ← 0,05 ←             0,025

Bảo toàn khối lượng  m = m Al + m Na+ + m K+ + m NO3- + m Cl-

                                       = ( 0,1 + 1/60) .27 + 23. 0,05 + 0,1.39 + (0,15 – 0,1). 62 + 0,45.35,5

                                      = 27,275 (g)

Đáp án B


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al(NO3)3 và MgCO3 (trong đó oxi chiếm 41,618% về khối lượng). Hòa tan hết 20,76 gam X trong dung dịch chứa 0,48 mol H2SO4 và x mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 56,28 gam và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, H2. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được 13,34 gam kết tủa. Giá trị của x là

Xem đáp án

Giải thích: 

nMg = nMg(OH)2 = 0,23

Dung dịch Y chứa Mg2+ (0,23), Al3+ (a), NH4+ (b), SO42- (0,48)

Bảo toàn điện tích => 3a + b + 0,23 . 2 = 0,48 . 2

m muối = 27a + 18b + 0,23.24 + 0,48.96 = 56,28

=> a = 0,16 và b = 0,02

Trong X: nO = 0,54; nCO32- = u và nNO3- = v

mX = 0,16 . 27 + 0,23 . 24 + 60u + 62v = 20,76

nO = 3u + 3v = 0,54

=> u = 0,12 và V = 0,06

Đặt y, z là số mol N2 và H2 trong Z.

nZ = 0,12+ y + z = 0,2(1)

Bảo toàn N => 0,06 + x = 0,02 + 2y (2)

nH+ = x + 0,96 = 12y + 2z + 0,02 . 10 + 0,12 . 2 (3)

(1)(2)(3) => x = 0,04; y = 0,04; z = 0,04

Đáp án A


Câu 5:

Hòa tan hết 30 gam rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 trong HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 phản ứng. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 có tỷ khối so với H2 là 18,5 và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: 

Áp dụng qui tắc đường chéo => nNO = nCO2 = 0,1mol

Hỗn hợp ban đầu gồm: Mg (a mol), MgO (b mol), MgCO3 (0,1 mol)

=> 24a + 40b + 84 . 0,1 = 30 => 24a + 40b = 21,6 (1)

X chứa: Mg(NO3)2 ( a + b + 0,1 mol), NH4NO3 (c mol)

Bảo toàn N: 2 (a + b + 0,1) + 2c + 0,1 = 2,15 => 2a + 2b + 2c = 1,85 (2)

Bảo toàn e: 2a = 0,1 . 3 + c . 8 => 2a – 8c = 0,3 (3)

    Giải hệ (1) (2) (3) ta có a = 0,65, b = 0,15, c = 0,125

=> m= mMg(NO3)2 + mNH4NO3 = 148 . 0,9 + 80 . 0,125=143,2 g

Chú ý: tạo muối amoni nitrat

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận