Bài tập lý thuyết về amino axit có đáp án

  • 1853 lượt thi

  • 53 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Xem đáp án

Amino axit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH) thuộc loại hợp chất nào

Xem đáp án

Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Xem đáp án

Dựa vào bảng (xem lại lí thuyết): tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là glyxin

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tên thường của hợp chất CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH là

Xem đáp án

Dựa vào bảng (xem lại lí thuyết): tên thường của hợp chất CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH là valin.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên thường là

Xem đáp án

H2NCH(CH3)COOH có tên thường là alanin.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận