Bài tập Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polime chọn lọc, có đáp án

  • 1623 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Glucozo không thuộc loại :

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức C6H10O5n

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Khái niệm đúng về polime là

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận