Bài tập phản ứng khác của amino axit có đáp án

  • 1707 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Glyxin tác dụng với ancol etylic ở nhiệt độ thích hợp thu được chất có CTPT là

Xem đáp án

Phương trình phản ứng:

H2NCH2COOH + C2H5OH  H2SO4   H2NCH2COOC2H5 + H2O

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Alanin tác dụng với ancol etylic ở nhiệt độ thích hợp thu được chất có CTPT là

Xem đáp án

Phương trình phản ứng:

H2NCH(CH3)COOH + C2H5OH  H2NCH(CH3)COOC2H5 + H2O

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho hợp chất H2NCH2CH2COOH tác dụng với dung dịch HNO2 dư, thu được sản phẩm hữu cơ A có khối lượng phân tử là

Xem đáp án

Phương trình phản ứng:

H2NCH2CH2COOH + HNO2  HOCH2CH2COOH + N2 + H2O

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hợp chất H2NCH2COOH tác dụng với dung dịch HNO2 dư, thu được sản phẩm hữu cơ A có khối lượng phân tử là

Xem đáp án

Phương trình phản ứng: H2NCH2COOH + HNO2  HOCH2 COOH + N2 + H2O

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho amino axit A phản ứng với HNO2 dư, sinh ra axit lactic. Vậy A là

Xem đáp án

Axit lactic là HOCH(CH3)COOH

Phản ứng của amino axit với HNO2 là thay thế nhóm NH2 bằng nhóm OH

→ A là H2NCH(CH3)COOH

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận