Bài tập phản ứng thủy phân và lên men (phần 1)

  • 2313 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Khi thủy phân saccarozơ thì thu được glucozơ và fructozơ

Phương trình phản ứng thủy phân saccarozơ:

C12H22O11 + H2O H+,  t° C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)


Câu 2:

Khi thủy phân tinh bột thì thu được

Xem đáp án

Đáp án A

Tinh bột  glucozơ


Câu 3:

Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

Xem đáp án

Đáp án B

Các disaccarit và polisaccarit mới có phản ứng thủy phân, monosaccarit không bị thủy phân


Câu 4:

Cho các chất sau: Tinh bột, saccarozơ, fructozơ,  xenlulozơ, glucozơ, mantozơ. Số chất bị thuỷ phân trong môi trường axit?

Xem đáp án

Đáp án C

Các disaccarit và polisaccarit mới có phản ứng thủy phân, monosaccarit không bị thủy phân


Câu 5:

Chất không thủy phân trong môi trường axit là:

Xem đáp án

Đáp án B

Glucozo không có pư thủy phân trong môi trường axit

Tinh bột, xenlulozo thủy phân trong môi trường axit cho glucozơ

Saccarozo thủy phân cho glucozo và fructozo


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận