Bài tập Polime cực hay có lời giải chi tiết

  • 972 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cao su lưu hóa chứa khoảng 2% lưu huỳnh. Cứ k mắt xích isopren có một cấu nối đisunfua -S-S-. Biết rằng lưu huỳnh đã thay thế cho hiđro ở nhóm metylen trong nhóm cao su. Giá trị của k là

Xem đáp án

Bài tập này tuy đơn giản nhưng nếu không hiểu rõ bản chất sẽ dẫn tới đáp án sai. Theo đề bài, hai lưu huỳnh thay thế cho hai hiđro ở nhóm metylen:

Đáp án C.


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng cao su buna- N với lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ mol mỗi loại monome trong loại tơ đã cho là.

Xem đáp án

Để giải nhanh bài toán này thì nên đặt số mol của một trong hai loại monomer là 1. Ở đây. Ta đặt nbutadien là 1.

Hỗn hợp khí gồm CO2, H2O và N2.

Bảo toàn C, số mol CO2 =4x + 3

Vậy tỉ lệ số mol hai monome trong cao su là 1:3

Đáp án A.


Câu 3:

Khối lượng của một đoạn tơ nilon- 7 là 17272 đvC và của một đoạn tơ capron là 25312 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn tơ capron và nilon- 7 nói trên là.

Xem đáp án

Tơ nilon- 6, nilon- 7 được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng axit- 6 amino hexanoic, axit 7- amino heptanoic:

Ở đây có một bẫy nhỏ mà nếu không cẩn thận các em rất dễ mắc phải đó là đề bài đã đổi thứ tự của hai loại tơ.

Đáp án D.


Câu 4:

Biết rằng 3,93 gam cao su buna- S phản ứng vừa hết với 2,4 gam brom trong dung môi CCl4. Tỉ lệ số mắt xích butađien : stiren trong cao su buna- S

Xem đáp án

Phản ứng tạo thành cao su buna- S là phản ứng đồng trùng hợp:

Tuy nhiên do trong loại cao su này tồn tại nhiều chuỗi polime nên có sự khác nhau giữa số mắt xích butađien và stiren.

Đáp án A.

 


Câu 5:

Cho các polime sau: tơ nilon- 6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh hữu cơ plexiglas, tetlon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: poli(vinyl clorua), thủy tinh hữu cơ plexiglas (poli( metyl metacrylat)), teflon (-CH2 = CH2 -)n , tơ nitron (tơ vinylic) và cao su buna

Lưu ý: Tơ capron hay tơ nilon- 6 có thể được điều chế bằng cả phản ứng trùng hợp và trùng ngưng

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận