Bài tập trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein (mức độ nhận biết - P1)

  • 4536 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án

Đáp án B

2 nhóm CO-NH thi gọi là tripeptit

 


Câu 3:

Chất nào sau đây làm khô khí NH3 tốt nhất?

Xem đáp án

Đáp án C

Chất làm khô phải thỏa mãn điều kiện không được phản ứng với chấn cần làm khô

 


Câu 4:

Aminoaxit X có tên thường là Glyxin. Vậy công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án

Đáp án C

 


Câu 5:

Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử alanin là

Xem đáp án

Đáp án B

 

Alanin : CH3-CH(NH2)-COOH

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận