Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit nâng cao cực hay có lời giải (P1)

  • 1475 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một este đơn chức mạch hở có tỉ khối so với H2 bằng 50. Khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: Số đồng phân cấu tạo este thỏa  mãn là:

Xem đáp án

Đáp án : D

M este = 50.2 = 100  => Este là C5H8O2

Các đồng phân thỏa mãn là:

CH3COOCH2CH=CH2 ; CH3COOC(CH3)=CH2 ;

CH2=CH-COOCH2CH3 ; CH2=CH-CH2COOCH3 ;

CH3-CH=CHCOOCH3 ; CH2=C(CH3)-COOCH3


Câu 2:

Số đồng phân của este có công thức phân tử C6H12O2 khi thủy phân tạo ra ancol không bị oxi hóa bởi CuO.

Xem đáp án

Đáp án : B

Ancol không bị oxi hóa bởi CuO  => Ancol bậc 3

Các đồng phân thỏa mãn :

CH3COOC(CH3)3 ; HCOOC(CH3)2 - C2H5


Câu 3:

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

Xem đáp án

Đáp án : A

Gọi este là CnH2nO2 , ta có:

CnH2nO2  +  3n-22O2 ->  nCO2 + H2O

=> 3n-22 = n   <=> n = 2  

=> Este là HCOOCH3  (Metyl format)


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 este no, đơn chức, mạch hở cần dùng 30,24 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 48,4 gam khí CO2. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án : B

Ta có : Este + O2 à CO2 + H2O

Vì este no, đơn chức , mạch hở

=> nCO2 = nH2O = 48,444  = 1,1 mol

Bảo toàn khối lượng => meste + mO2 = mCO2 + mH2O

=> m = 1,1.(44 + 18) - 1,35.32 = 25 g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận