Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 Khúc xạ ánh sáng

  • 2473 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn A

Hướng dẫn:

- Chiết suất tỉ đối có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Chiết suất tuyệt đối luôn lớn hơn đơn vị.

- Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị


Câu 2:

Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh là:

Xem đáp án

Chọn B

Hướng dẫn: Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh tức là chiết suất tỉ đối của thuỷ tinh đối với nước n21=n2/n1


Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng.

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

Xem đáp án

Chọn D

Hướng dẫn: Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng sinisinr=n2n1 ta thấy khi i tăng thì r cũng tăng.


Câu 4:

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới

Xem đáp án

Chọn C

Hướng dẫn: Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.


Câu 5:

Chọn câu đúng nhất.

Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2>n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

Xem đáp án

Chọn D

Hướng dẫn: Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2>n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận