Bài toán liên quan đến điện tích và định luật Cu - Lông cực hay có lời giải

  • 3364 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Cho biết trong 22,4 lít khí hidro ở 0oC và ở áp suất 1 atm thì có 12,04.1023 nguyên tử hidro. Mỗi nguyên tử hidro gồm hai hạt mang điện là proton và electron. Biết độ lớn mỗi điện tích là 1,6.10-19C. Lượng điện tích dương và điện tích âm có trong 22,4 lít khí hiđrô nói trên lần lượt là:

Xem đáp án

Chọn B

Cứ 1 nguyên tử Hiđrô có 1 prôtôn mang điện dương và 1 electron mang điện âm.

Số hạt mang điện âm và mang điện dương trong 22,4 lít H2 là: n = 12,04.1023 hạt.

Tổng số điện tích dương có trong 22,4 lít H2q=n|e|=192640(C).

Tổng số điện tích âm có trong 22,4 lít H2: q=-n|e|=-192640(C).


Câu 4:

Hai quả cầu nhỏ tích điện có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 5 cm trong chân không thì hút nhau bằng một lực 0,9N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

Xem đáp án


Câu 5:

Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau một khoảng 3 m trong chân không thì chúng hút nhau bằng một lực F=6.10-9N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 10-9C. Tính điện tích của mỗi vật.

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận