Chủ đề 2 - Phương pháp vecto quay trong dao động điều hòa có lời giải chi tiết

  • 1602 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là :

Xem đáp án

Đáp án C

+ Sử dụng công thức độc lập cho hai đại lượng vuông pha

vvmax2+aamax2=1 ↔vωA2+aω2A2=1 hay v2ω2+a2ω4=A2


Câu 3:

Một con lắc lò xo gồm vật nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t + 0,25T vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng

Xem đáp án

Đáp án D

+ Biễu diễn vecto quay cho li độ x và vận tốc v của dao động. Lưu ý rằng tại cùng thời điểm t và v và x vuông pha nhau.

Vận tốc của vật tại thời điểm t + 0,25T ngược pha với li độ của vật tại thời điểm t.

Với hai đại lượng ngược pha, ta có:


Câu 4:

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 200 N//m, khối lượng m = 200 g dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Tốc độ của con lắc khi qua vị trí có li độ x = 2,5 cm là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

+ Tần số góc của dao động ω=km=2000,2=10π

Tốc độ của vật tại vị trí có li độ x: v=ωA2x2=10π1022,52=306 = 3,06 m/s


Câu 5:

Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi:

Xem đáp án

Đáp án C

+ Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi ngược pha với li độ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận