PHÂN DẠNG CÂU HỎI VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

  • 7297 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hãy cho biết những chất nào sau đây có khi hiđro hóa cho cùng sản phẩm?

Xem đáp án

Đáp án A

Những chất khi hiđro hóa cho cùng một sản phẩm là but-1-en, buta-1,3-đien, vinyl axetilen.  

Phương trình phản ứng :

CH2=CH-CH2-CH3+H2t0,NiCH3-CH2-CH2-CH3CH2=CH-CH=CH2+2H2t0,NiCH3-CH2-CH2-CH3CH2=CH-CCH+3H2t0,NiCH3-CH2-CH2-CH3


Câu 2:

Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

Xem đáp án

Đáp án A

Trong số các chất trên, có 3 chất trong phân tử có liên kết  kém bền, có thể tham gia phản ứng cộng H2 (to, Ni), đó là stiren, axit acrylic, vinylaxetilen.

Phương trình phản ứng :

C6H5CH=CH2+H2t0,NiC6H5CH2-CH3CH2=CH-COOH+H2t0,NiCH3-CH2-COOHCHC-CH=CH2+3H2t0,NiCH3-CH2-CH2-CH3

 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận