Dạng bài tập tính giá trị gần nhất trong hóa học có giải chi tiết

  • 2464 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Trieste A mạch hở, tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đon chức X,Y,Z. Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu được b mol CO2 và d mol H2O. Biết b = d + 5a và a mol A phản ứng vừa đủ với 72 gam Br2(trong dung dịch), thu được 110,1 gam sản phẩm hữu cơ. Cho a mol A phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được X gam muối. Giá trị của X gần nhất là:

Xem đáp án

Từ b-d = 5a → A có 6 liên kết π

Gốc có 3 liên kết π A + 3Br2 = 110,1 g

mA =110,1 -72 .

Dùng bảo toàn với KOH tính được x = 49,5

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận