Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 7 Cánh Diều - Đề 02 có đáp án

  • 271 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Bảng sau cho biết số con của 30 gia đình trong khu dân cư:

Số con

0

1

2

3

Số gia đình

5

8

15

5

Điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo bảng thống kê ta có tổng số gia đình trong bảng thống kê là: 5 + 8 + 15 + 5 = 33 (gia đình).

Điều này mâu thuẫn với 30 gia đình trong khu dân cư mà đề bài đã cho.


Câu 2:

Biểu đồ sau cho biết Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam qua các năm:

Biểu đồ sau cho biết Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam Theo em, khu vực kinh tế này đóng góp bao nhiêu tỉ đô la (ảnh 1)

Biết đóng góp của khu vực kinh tế Công nghiệp và xây dựng vào GDP Việt Nam năm 2019 là 50%. Theo em, khu vực kinh tế này đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào biểu đồ ta thấy GDP của Việt Nam năm 2019 là 261 tỉ đô la;

Mà khu vực kinh tế Công nghiệp và xây dựng vào GDP Việt Nam năm 2019 là 50%, do đó khu vực này đóng góp 261.50% = 130,5 tỉ đô la.


Câu 3:

Gieo hai con xúc xắc và thấy cả hai con xúc xắc đều xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên. Chẳng hạn, nếu số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc lần lượt là 2 và 5 (tổng bằng 7, chia cho 3 dư 1) thì biến cố A xảy ra; nếu số chấm xuất hiện lần lượt là 3 và 6 (tổng bằng 9, chia hết cho 3) thì biến cố A không xảy ra.

Biến cố B là biến cố ngẫu nhiên. Chẳng hạn, nếu số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc lần lượt là 4 và 6 (tổng bằng 10, chia hết cho 5) thì biến cố B xảy ra; nếu số chấm xuất hiện lần lượt là 3 và 5 (tổng bằng 8, không chia hết cho 5) thì biến cố B không xảy ra.

Ta thấy tổng của hai số chẵn cũng là một số chẵn.

Do đó biến cố C là biến cố chắc chắn và biến cố D là biến cố không thể.


Câu 4:

Trong một hộp chứa 15 quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau được đánh số từ 1 đến 15. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ trong hộp. Cho biến cố F: “Lấy được quả bóng đánh số chia hết cho 9”. Xác suất của biến cố F là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì các quả bóng đều có kích thước và trọng lượng như nhau nên các quả bóng đều có cùng khả năng được chọn.

Trong các số từ 1 đến 15, chỉ có số 9 chia hết cho chính nó.

Do đó xác suất của biến cố F là \(P\left( F \right) = \frac{1}{{15}}\).              


Câu 5:

Biểu thức x3 + 8 được phát biểu bằng lời là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu thức x3 + 8 được phát biểu bằng lời là tổng của x lập phương và 8.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận