Đề thi Hóa 12 giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3830 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số nguyên tử cacbon trong phân tử trimetylamin là

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức phân tử của trimetylamin là C3H9N.

Vậy trimetylamin có 3 nguyên tử cacbon.


Câu 2:

Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường?

Xem đáp án

Đáp án D

Glucozơ là chất rắn ở điều kiện thường.


Câu 3:

Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit panmitic là

Xem đáp án

Đáp án C

Axit panmitic: C15H31COOH

⇒ Công thức phân tử của axit panmitic là C16H32O2.


Câu 4:

Chất X có công thức cấu tạo CH3NH2. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Đáp án C

CH3-: metyl

- NH2: amin

Tên gọi của X là metylamin.


Câu 5:

Số nguyên tử hiđro trong phân tử etylamin là

Xem đáp án

Đáp án B

Etyl: - C2H5.

Amin: - NH2

Công thức phân tử của etylamin là C2H7N


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận