Hóa học 12 Bài tập thủy phân este đơn giản có đáp án

  • 1662 lượt thi

  • 99 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án

CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đun nóng este CH3OOCCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là 

Xem đáp án

PTHH: CH3OOCCH=CH2 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và ancol etylic. X là:

Xem đáp án

RCOOR’ + NaOH   CH3COONa + C2H5OH

=> R (CH3-) và R’ (C2H5)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?

Xem đáp án

Este thủy phân cho sản phẩm là ancol etylic => este có dạng RCOOCH3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chất nào sau đây phản ứng với NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH

Xem đáp án

RCOOR’ + NaOH → HCOONa + C2H5OH

=> R (H) và R’ (C2H5)

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận