Hóa học 12 Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 2010 lượt thi

  • 55 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

Xem đáp án

k = π + v = 1 → Este no, đơn chức, mạch hở

(1) HCOOCH2CH2CH3

(2) HCOOCH(CH3)2

(3) CH3COOCH2CH3

(4) CH3CH2COOCH3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

Xem đáp án

k = π + v = 1  → Este no, đơn chức, mạch hở

(1) HCOOCH2CH3

(2) CH3COOCH3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là

Xem đáp án

nNaOH = 12/40 = 0,3 mol = 2neste → este của phenol RCOOC6H4R’

RCOOC6H4R’ +2NaOH →→ RCOONa + R’C6H4ONa + H2O

meste = msản phẩm hữu cơ + mH2O - mNaOH

         = 29,7 + 0,15.18 – 12 = 20,4 g

Meste = 20,4/0,15 = 136 → C8H8O2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khi cho 0,03 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 2,4 gam và 5,94 gam tổng sản phẩm các chất hữu cơ. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là

Xem đáp án

nNaOH = 2,4/40 = 0,06 mol  => nNaOH = 2. neste

→ este của phenol RCOOC6H4R’

RCOOC6H4R’ +2NaOH → RCOONa + R’C6H4ONa + H2O

meste = msản phẩm hữu cơ + mH2O - mNaOH = 5,94 + 0,03.18 – 2,4 = 4,08 g

Meste = 4,08/0,03 = 136→ C8H8O2

=> CTCT của X:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

Xem đáp án

C6H5COOC6H5 + 2NaOH → C6H5COONa + C6H5ONa + H2O

CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH+ 2NaOH → CH3COONa + CH3CH2COONa + CH2OH-CH2OH

CH3OOC-COOCH3 + 2NaOH → (COONa)2 + 2CH3OH

CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận