Ôn tập chương 4 có đáp án

  • 411 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Phát biểu không đúng là: Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome. Vì các phân tử có liên kết đôi hoặc vòng kém bền đó phải trùng hợp tạo thành polime (nhiều phân tử có chứa liên kết đôi nhưng không có khả năng phản ứng tạo polime


Câu 3:

Nilon–6,6 là một loại

Xem đáp án

Đáp án A

Các mắt xích nối với nhau bằng liên kết CO-NH mà không phải của α-aminoaxit

→ tơ nilon-6,6 là tơ poliamit


Câu 4:

Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận