I. QUY LUẬT CHUNG VỀ THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO

  • 2165 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Cho 28,8 gam hỗn hợp X gồm propinal, glucozơ, fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 103,6 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của propinal trong X là

Xem đáp án

Chọn đáp án C. 

Hỗn hợp X gồm propinal (CHCCHO), glucozơ (CH2OH(CHOH)4CHOvà fructozơ (CH2OH(CHOH)3COCH2OH).

Trong một trường kiềm (NaOH, KOH, NH3,...) thì fructozơ   OH   glucozơ

Quy luật chung : Glucozơ và fructozơ đều có công thức phân tử là C6H12O6  và khi tham gia phản ứng tráng gương thì nAg=2nC6H12O6

Sơ đồ phản ứng: 

CHCCHOx  molC6H12O6y  mol28,8  gamAgNO3/NH3,  toCAgCCOONH4x  molAg2(x+y)  mol103,6  gam

Ta có: 54x+180y=28,82(x+y).108+194x=103,654x+180y=28,8410x+216y=103,6x=0,2y=0,1

Suy ra : %mCHCCHO=0,2.5428,8.100%=37,5%


Câu 2:

Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axetilen, propanđial và vinyl fomat (trong đó số mol của axit oxalic và axetilen bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 1,125 mol O2, thu được H2O và 55 gam CO2. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thì thu được tối đa bao nhiêu lít CO2 (ở đktc)?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Các chất trong X gồm : HOOCCOOH, CHCH, OHCCH2CHO và HCOOCH = CH2.

Quy luật chung: propanđial, vinyl fomat có cùng công thức phân tử là C3H4O2.

Đặt nHOOCCOOH=nCHCH=x  mol;  n(OHCCH2CHO,  HCOOCH=CH2)=y  mol.

Theo bảo toàn nguyên tố C, H, O, ta có :

nH  trong  X=2nH2O2x+2x+4y=2nH2OnH2O=(2x+2y)  mol.nO  trong  X4x+2y+2nO21,125=2nCO21,25+nH2O2x+2yx=0,125

Khi cho X phản ứng với NaOH, chỉ có HOOC–COOH phản ứng:

           HOOCCOOH   +  2NaHCO3    NaOOCCOONa   +   2CO2   +   2H2Omol:              0,125                                                                                                                                                                       0,25

Suy ra : VCO2  (đktc)=0,25.22,4=5,6  lít


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 80,08 gam hỗn hợp X gồm C3H7OH, C2H5OH và CH3OC3H7 thu được 95,76 gam H2O và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

 Quy luật chung : Các chất trong X đều có công thức phân tử tổng quát là CnH2n+2O (k = 0).

Suy ra : Khi đốt cháy X cho nCnH2n+2O=nH2OnCO2

Theo giả thiết : nH2O=95,7618=5,32  mol.

Theo bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố C, H, O, ta có : 

nO  trong  X=nCnH2n+2O=nH2OnCO216nO  trong  X+12nCnCO2+nH2nH2O=mCnH2n+2O80,08nO  trong  X+nCO2=5,3216nO  trong  X+12nCO2=69,44nO  trong  X=1,4nCO2=3,92VCO2  (đktc)=3,92.22,4=87,708  lít


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 xuất hiện 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

 Axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat có công thức cấu tạo lần lượt là CH2=CHCOOH, CH3COOCH=CH2, CH2=C(CH3)COOCH3.

Quy luật chung : Các chất trên đều có công thức phân tử tổng quát là CnH2n­-2O2 (k = 2).

Theo giả thiết ta thấy : Kết tủa ở bình 2 là BaCO3, khối lượng bình 1 tăng là khối lượng của H2O.

Gọi tổng số mol của các chất là x mol. Theo giả thiết và bảo toàn nguyên tố C, ta có :

nC  trongCnH2n2O2=nCO2=nBaCO3=0,18mCnH2n2O2=4,02nx=0,18(14n+30)x=4,02nx=0,18x=0,05

Sử dụng công thức (k1).nhp cht hu cơ=nCO2nH2O suy ra:

nH2O=nCO20,18nCnH2n2O20,05=0,13  molmH2O=0,13.18=2,34  gam

 


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp các axit gồm CH3COOH, CxHyCOOH, (COOH)2, thu được 14,4 gam nước và m gam CO2. Mặt khác, cho 29,6 gam hỗn hợp các axit đó tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là :

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

 Quy luật chung : nO  trong  X=nO  trong nhóm  COOH=2nCOOH

Bản chất phản ứng của X với NaHCO3 :

            COOH   +   NaHCO3      COONa   +   CO2   +   H2O    (1)mol:          0,5                                                                           0,5

Theo (1) và bảo toàn O trong hỗn hợp X, ta có : nCOOH=nCO2=0,5  mol

nO  trong  X=nO  trongnhóm  COOH=2nCOOH=1  mol.

Áp dụng bảo toàn nguyên tố H trong phản ứng đốt cháy hỗn hợp X, ta có :

nH  trong  X=2nH2O=2.14,418=1,6  molnCO2=nC  trong  X=29,6161,612=1  molmCO2=44  gam

 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Minh Nguyệt

Bình luận


Bình luận