Tổng hợp bài tập amin – amino axit hay và khó (Phần 1) có đáp án

  • 1685 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử lớn hơn trong Z là

Xem đáp án

0,2 mol  CnH2n+3N:xC2H5O2N:yC6H14O2N2:z+ 1,035 mol O2  0,91 mol H2O + 0,81 mol

 CO2:nx+2y+6z BTNT:CN2:0,5x+0,5y+z BTNT:N

 x+y+z=0,2nCO2+ nN2nx+2y+6z+0,5x+0,5y+z=0,81BTNT: O2y+2z+1,035.2=2nx+4y+12z+0,91BTNT: H2nx+3x+5y+14z=0,91.2 

x+y+z=0,20,5x+2,5y+7z+nx=0,812y+10z+2nx=1,163x+5y+14z+2nx=1,82 

 x=0,1 y=0,04z=0,06n=2,4C2H7Na mol;C3H9Nb mol 

a+b=0,13,5a+4,5b+0,04.2,5+0,06.7=nH2O=0,91 → a=0,06b=0,04 

→ % mC3H9N=0,04.590,06.45+0,04.75+0,06.146 = 14,03%

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và etylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,57 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,37 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là

Xem đáp án

Giả sử X gồm:

CnH2n+1O2N amino axit: x mol

CmH2m+3N amin: y mol

Đốt cháy:

CnH2n+1O2N + 1,5n0,75O2  nCO2 + n+0,5H2O + 0,5N2

x                        1,5nx-0,75x         nx

CmH2m+3N + 1,5m+0,75O2  mCO2 + m+1,5 H2O + 0,5N2

y                      1,5my+0,75m         my

+) nO2 = 1,5nx  0,75x + 1,5my + 0,75y = 0,57 1

+) nX = x + y = 0,16 (2)

+) nCO2 = nx + my = 0,37 3

Giải (1)(2)(3) => x = 0,07; y = 0,09

nKOH = namino axit = 0,07 mol

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no, mạch hở A và 2 mol amino axit no, mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Nếu đốt cháy một phần hỗn hợp X (nặng a gam) cần vừa đủ 38,976 lít O2(đktc) thu được 5,376 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

 

1 mol amin no, 2 mol amino axit no tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH nên amin có 2 –NH2; amino axit có 2 –COOH và 1 –NH2

Giả sử trong a gam hỗn hợp X

A: CnH2n+4N2 a molB: CmH2m1O4N b mol

 BTNT N: 2a+b=2nN2=0,48 molab=12a=0,12b=0,24 

CnH2n+4N2 + 3n+22O2  t°nCO2 + n + 2H2O + N2

0,12          0,12.

CmH2m1O4N + 3m4,52O2  t°mCO2 + m  0,5H2O + 0,5N2

0,24             0,24.3m4,52

=> 0,12. 3n+22+ 0,24. 3m4,52= 1,74

=> n + 2m = 12

Ta có:  

a=0,1214n+32+0,2414m+77=1,68n+2m+22,32=1,68.12+22,32=42,48 gnHCl=2nA+nB=0,12.2+0,24=0,48 molmmuoi=a+mHCl=42,48+0,48.36,5=60 g

Đáp án cần chọn là: B

 


Câu 4:

X, Y lần lượt là hai α – amino axit no, mạch hở (phân tử chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm NH2) hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp Z gồm X, Y và axit glutamic cần vừa đủ 1,95 mol O2 thu được H2O; hỗn hợp khí T gồm CO2 và N2 có tỉ khối so với H2 bằng 20,8. Phần trăm khối lượng của amino axit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là

Xem đáp án

nN2 = 0,5nZ = 0,3 mol

Phương pháp đường chéo nCO2nN2  =  173 nCO2= 1,7 mol

Số C trung bình =  1,70,6= 2,83  => 2 amino axit còn lại là Gly và Ala

Giả sử trong Z có: a mol Gly, b mol Ala, c mol Glu

a + b + c = 0,6

2a + 3b + 5c = nCO2 = 1,7

2,25a + 3,75b + 5,25c = 1,95 (= nO2)

Giải hệ thu được a = 0,3; b = 0,2; c = 0,1

 %mGly = 0,3.750,3.75+0,2.89+0,1.147.100% = 40,91%

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc) thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là

Xem đáp án

Muối Z gồm:

C3H6NO2Na: a molCnH2nNO2Na: 2a molCmH2m1O2Na: b molnNaOH = 3a + b = 0,45 1

 nNa2CO3 = 0,225 mol và nO(Z) = 0,9 mol

Đặt x, y là số mol CO2, H2O thu được khi đốt Z.

44x + 18y = 50,75

BTNT O → 2x + y + 0,225.3 = 0,9 + 1,125.2

=> x = 0,775; y = 0,925

nCO2 = 3a + 2na + mb  0,225 = 0,775 2nH2O = 3a + 2na + mb  b/2 = 0,925 3

(2) - (3) → b = 0,15

(1) → a = 0,1

Thế a, b vào (2) → 4n + 3m = 14

Do n ≥ 2; m ≥ 1 nên n = m = 2 là nghiệm

Vậy X là Gly và Y là CH3COOH

Muối nhỏ nhất là CH3COONa

mCH3COONa = 0,15.82 = 12,3

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận