Tổng hợp bài tập amin – amino axit hay và khó (Phần 2) có đáp án

  • 1556 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hỗn hợp X chứa 1 amin no mạch hở đơn chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng vừa đủ 1,03 O2mol .Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,56 mol CO2 và 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken có trong X gần nhất với:

Xem đáp án

namin = 0,12 mol ; nX = 0,4 mol

Bảo toàn oxi : 2. nO2= 2. nCO2+nH2O  => nH2O = 0,94 mol

TQ : CnH2n+3N ; CmH2m+2 ; CtH2t

=> nH2O  nCO2 = 1,5namin + nankan

=> nankan = 0,2 mol => nanken = 0,08 mol

Bảo toàn C : 0,12n + 0,2m + 0,08t = 0,56

=> n = m = 1 ; t = 3

=> CH5N ; CH4 ; C3H6

=> %mC3H6= 32,6%

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no mạch hở đồng đẳng kế tiếp, có chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm chức axit trong phân tử. Lấy 23,9 gam hỗn hợp X cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 3,5M (có dư) thu được dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 650 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức hai chất trong hỗn hợp X là

Xem đáp án

Đặt CTTB của 2 amino axit là H2NRCOOH: 23,9 gam

H2NRCOOHHCl+NaOHH2NRCOONa:0,3 molNaCl:0,35 mol

 MX = 79,67  R = 18,67

Nên 2 aa trong X là H2NCH2COOH, CH3CH(NH2)COOH

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,04 mol X tác dụng với 400 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,4M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

H2N2C3H5COOH+2OH mupiH2SO4 +2OH muoi

HCl+ OH  muoi

 nOH = V.0,2 + V.0,4 = 0,6V = 0,24  V = 0,4 lít nNaOH = 0,08 mol và nKOH = 0,16 mol

Bảo toàn khối lượng có

 mX + mHCl + mH2SO4 + mNaOH + mKOH = mmuoi + mH2O 0,04.118 + 0,04.98 + 0,12.36,5 + 0,08.40 + 0,16.56 = mmuoi + 0,24.18 mmu0i = 20,86

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm ba amino axit (chỉ chứa nhóm chức –COOH và NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mN : mO = 7:16. Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, cho 10,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được m gam rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án

10,36 gX + 0,12 mol HCl  X có 0,12 mol NH2

 mN(X) = 1,68 gam  mO (X) = 1,687.16 = 3,84 gam

nO = 0,24 mol  nCOOH = 0,24 : 2 = 0,12 mol

X chứa 0,12 mol COOH + 0,15 mol NaOH → 0,12 mol H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

mX + mNaOH = mran + mH2O  mran = 10,36 + 0,15.40  0,12.18 = 14,2 gam

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho 0,027 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin vào 100 ml dung dịch HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 69 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit glutamic trong X là

Xem đáp án

Đặt số mol axit glutamic là x mol, alanin là y mol thì x + y = 0,027 mol

Cho X + 0,03 mol HCl + 0,069 mol NaOH thì

Axit glutamic + 2NaOH → muối + nước

Alanin + NaOH → muối + nước

HCl + NaOH → NaCl + H2O

→ nNaOH = 0,069 = 0,03 + 2x + y

Giải được x = 0,012 mol và y = 0,015 mol

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận