Tổng hợp bài tập peptit hay và khó (Phần 2) có đáp án

  • 1527 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho m gam hỗn hợp E gồm một peptit X và một peptit Y (biết số nguyên tử nitơ trong X, Y lần lượt là 4 và 5, X và Y chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) bằng lượng NaOH vừa đủ, cô cạn thu được (m + 23,7) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng O2 vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi F gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 84,06 gam so với ban đầu và có 7,392 lít một khí duy nhất (ở đktc) thoát ra, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

X là tetrapeptit, Y là pentapeptit

nN2 = 7,392/22,4 = 0,33 => nN = 0,66 mol

E CONH:0,66 CH2:x H20:y m+NaOH   Muoi  COONa:0,66NH2:0,66CH2:xm+23,7+O2Na2CO3:0,33 BTNT:CCO2:x+0,33 H20:x+0,66    

mbình tăng = mCO2 +mH2O  => 44.x + 0,33 + 18.x + 0,66 = 84,06 => x = 0,93 mol

mmuoi = 0,66.67 + 0,66.16 + 0,93.14 = 67,8 gam => m = 67,8  23,7 = 44,1 gammE = 44,1 gam => 0,66.43 + 14x + 18y = 44,1 => y = 0,15

Gọi nGlyNa = a mol; nAlaNa = b mol

2a+3b=nC=0,66+0,9397a+111b=67,8   a=0,39b=0,27

G/s: nX = u, nY = v

 u+v=y=0,154u+5v=nN=0,66   u=0,09v=0,06

X: GlynAla4n 0,09Y: GlymAla5m 0,06

 0,09n + 0,06m = nGly = 0,39  3n + 2m = 13n < 4, m < 5

  n=3m=2 X:Gly3AlaY:Gly2Ala3 

%mX = .0,09.26044,1100% = 53,1%

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều hở và đều tạo bởi Gly và Ala). Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận dung dịch thu được (m + 7,9) gam muối khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, được Na2CO3 và hỗn hợp B (khí và hơi). Cho B vào bình đựng dung dịch BaOH2 dư thấy khối lượng bình tăng 28,02 gam và có 2,464 lít khí bay ra (đktc). Phần trăm khối lượng của Y trong A là:

Xem đáp án

Quỵ đổi X thành:

C2H3ON: 0,22 (Tính từ nN2 = 0,22)

CH2: a molH2O: b mol

Trong phản ứng thủy phân M:

X + NaOH → Muối + H2O

mNaOH  mH2O = 7,9 => 40.0,22  18b = 7,9 => b = 0,05

Đốt muối thu được:

nNa2CO3 =  nNaOH2= 0,11 mol

Bảo toàn C: nCO2 = 0,22.2 + a  0,11 = a + 0,33

Bảo toàn H:nH2O = 0,22.1,5 + a + b + 0,222  b = a + 0,44

=> 44.(a + 0,33) + 18.(a + 0,44) = 28,02 => a = 0,09 => mA = 14,7 gam

Đặt x, y là số mol X, Y => nA = x + y = b = 0,05 và nNaOH = 4x + 5y = 0,22

=> x = 0,03 và y = 0,03

Đặt u, v là số mol của Gly và Ala

=> nN = u + v = 0,22và nC = 2u + 3v =  nCO2 +nNa2CO3  = 0,53n

 => u = 0,13 và v = 0,09

X: GlypAla4pY: GlyqAla5q

=> nGly = 0,03p + 0,02q = 0,13=>3p + 2q = 13

Vì p < 4 và q < 5 => p = 3 và q = 2 => X là Gly3Ala

=> %X =  0,03.26014,7= 53,06%

=> %Y = 46,94%

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng 2: 3: 4. Tổng số liên kết peptit trong phân tử Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Gọi 3 amino axit là A , B , C

Có nA : nB : nC = 11 : 16 : 20

2Y + 3Z + 4T  (A11B16C20)k + 8H2O

Do tổng số gốc amino axit trong Y, Z, T là 15

=> k = 1 => số mol 1 aminoaxit  =  0,11+0,16+0,211+16+20 = 0,01 mol

2Y + 3Z + 4T  (A11B16C20) + 8H2O

      0,01      →        0,08  (mol)

Bảo toàn khối lượng : mY + mZ + mT = mpeptit tong + mH2O

A11B16C20 : có 47 a.a => có 46 liên kết peptit : 

Đặt công thức tổng quát của amion axit là : NH2CnH2nCOOH

=> 0,01.[47(14n + 61) – 46.18] + 0,08.18 = 39,05 gam

=> n = 123 / 47

H(NHCnH2nCO)47OH + 70,5n + 35,25O2  47n + 47CO2 + 47n + 24,5H2O + 23,5N2

=> nO2 = 0,01.70,5n + 35,25 = 2,1975 mol

Đốt 39,05 gam X cần 2,1975 mol O2

Đốt m gam X cần 1,465 mol O2

=> m =1,465.39,052,1975  = 26,033 gam

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

 

nN2 = 0,0375 mol => nmuoi = 0,075 mol => nNa2CO3 = 0,0375 mol => nNaOH = 0,075 mol

Theo PTHH : nH2O  nCO2  = ½.n muoi  = 0,0375 mol

mbình tăng = mCO2 + mH2O = 13,23

nH2OnCO2=0,037518.nH2O+44.nCO2=13,23   nCO2=0,2025molnH2O=0,24mol

=> nH = 0,48 mol mmuoi Q = mC + mH + mNa+ mO + mN

=> m muoi = 12.0,2025 + 0,0375 + 0,48 + 0,075.23 + 14 + 16.2 = 8,535 gam

Khi đốt cháy M ta thu được : nH2O = 0,2275 mol

M + NaOH  Q + H2O

Bảo toàn nguyên tố  H : nH (trong M) + nH (trong NaOH) = nH (trong mui) + nH (trong nưc)

=>nH2O   = 12.0,2275.2 + 0,075  0,24.2 = 0,025 mol

Bảo toàn khối lượng : mM + mNaOH = mQ  + mH2O

=> mM = 8,535 + 0,025.18  0,075.40 = 5,985 gam

Đáp án cần chọn là: C

 


Câu 5:

Peptit X và peptit Y có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3 cần dùng 22,176 lít khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a : b là

Xem đáp án

Quy đổi E thành:

C2H3ON: 0,22 mol (Tính từ nN2 = 0,11)

CH2: a molH2O: b mol

C2H3ON + 2,25O2  2CO2 + 1,5H2O + 0,5N2CH2+1,5O2  CO2 + H2O=> nO2 = 2,25 . 0,22 + 1,5a = 0,99

=> a = 0,33

nCO2 = a + 0,44nH2O = a + b + 0,33

=> 44(a + 0,44) + 18(a + b + 0,33) = 46,48

=> b = 0,04

Đặt x, 3x là số mol X, Y

=> x + 3x = b = 0,04 => x = 0,01

Đặt m, n là số gốc amino axit trong X và Y

=> Số -CONH- = m + n- 2 = 8

1 mắt xích X và Y chứa 1 N => bảo toàn N ta có: nN (trong X + Y) = 2.nN2 sinh ra

=> 0,01m + 0,03n = 0,22

=> m = 4 và n = 6

Đặt u, v là số mol của Gly và Val

=> nN = u + v = 0,22và nC = 2u + 5v = a + 0,44 = 0,77

=> u = v = 0,22

=> Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được nGly : nAla = 1 : 1

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận