Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

  • 2551 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Etyl amin có công thức là 

Xem đáp án


Câu 2:

Các polime: poli etilen; xenlulozơ; tinh bột; nilon-6; nilon-6,6; polibutađien. Dãy các poli me tổng hợp là 

Xem đáp án

Đáp án C

A và B loại vì xenlulozơ là polime thiên nhiên.

D loại vì tinh bột là polime thiên nhiên


Câu 4:

Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được chất nào trong các chất sau? 

Xem đáp án


Câu 5:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? 

Xem đáp án

Đáp án D

Bông và tơ tằm là tơ thiên nhiên, tơ nilon – 6,6 là tơ tổng hợp


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận