Đề thi Hóa học 12 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3430 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở?

Xem đáp án

Đáp án D

CH3-COOC2H5 là este no, đơn chức, mạch hở.


Câu 2:

Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân là 

Xem đáp án

Đáp án D

Saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột tham gia phản ứng thủy phân


Câu 3:

Khi cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, dung dịch chuyển màu 

Xem đáp án

Đáp án A

Khi cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, dung dịch chuyển màu xanh tím


Câu 4:

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói? 

Xem đáp án

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hiển Nguyễn

Bình luận


Bình luận