Trắc nghệm Vật lí 11 Bài 21 (có đáp án): Từ trường của dòng điện trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

  • 3514 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 80 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây xác định cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài đặt trong không khí:

Xem đáp án

Lời giải:

Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài đặt trong không khí được xác định bởi biểu thức: B=2.107Ir

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn được tính bởi công thức:

Xem đáp án

Lời giải:

Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện thẳng dài gây ra tại một điểm cách dây một đoạn được tính bởi công thức: B=2.107Ir

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua với cường độ I = 5A. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn một đoạn r = 4cm có giá trị là:

Xem đáp án

Lời giải:

Cảm ứng từ tại M là: B=2.107Ir=2.10754.102=2,5.105T

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua với cường độ I = 2,5A. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn một đoạn r = 8cm có giá trị là:

Xem đáp án

Lời giải:

Cảm ứng từ tại M là: B=2.107Ir=2.1072,58.102=6,25.106T

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 0,5A đặt trong không khí. Tính cảm ứng từ tại M cách dòng điện 4cm

Xem đáp án

Lời giải:

Cảm ứng từ tại M là: B=2.107Ir=2.1070,54.102=2,5.106T

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Linh Chi
23:22 - 20/03/2021

câu 36: đề B=5pi x 10^(-4)