Trắc nghiệm Amin có đáp án (Nhận biết)

  • 3671 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Amin là hợp chất khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3

Xem đáp án

Xem lại phần khái niệm amin: Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Dãy gồm tất cả các amin là

Xem đáp án

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin

→ amin là những hợp chất chứa N

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Công thức tổng quát của amin no, đơn chức, mạch hở có dạng là?  

Xem đáp án

Dựa vào khái niệm amin trong phần lý thuyết, ta có thể chọn ngay được đáp án đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho các chất sau: CH3NH2, CH3NHCH3, (CH3)3N, CH3CH2NH2. Số chất thuộc loại amin bậc I?

Xem đáp án

Amin bậc I là amin chỉ có 1 nhóm hiđrocacbon thay thế cho 1 H trong phân tử NH3

=> Chất thuộc loại amin bậc 1 là CH3NH2, CH3CH2NH2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin béo?

Xem đáp án

Amin béo là amin no (trong phân tử không có liên kết pi)

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận