Trắc nghiệm Amin có đáp án (Thông hiểu)

  • 3539 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là:

Xem đáp án

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là CnH2n+2-2a+kNvới a là độ không no và k là số nhóm chức.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Amin nào trong các amin dưới đây, có chứa 1 vòng benzen và 1 liên kết đôi trong CTCT?

Xem đáp án

Theo dữ kiện đề cho, tổng số pi + vòng của amin là 4+1 =5

=> amin có dạng CnH2n+2-10+1N (CnH2n-7N) 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tên gọi amin nào sau đây là đúng với công thức cấu tạo tương ứng?

Xem đáp án

A sai vì CH3-NH-CH3 có tên là đimetylamin

B sai vì CH3-CH2-CH2NH2 có tên là n-propylamin

C sai vì C6H5NH2 có tên là anilin

D đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Có bao nhiêu amin bậc II có cùng CTPT C4H11N?

Xem đáp án

C4H11N có a = π + v = 0

Đồng phân bậc II

C-C-C-NH-C

C-C-NH-C-C

C-C(CH3)-NH-C

→ có 3 đồng phân bậc II

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận