Trắc nghiệm Bài tập Công của lực điện – Hiệu điện thế có đáp án (Nhận biết)

  • 2164 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 4μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1m là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có, công của lực điện tác dụng lên điện tích dịch chuyển trong điện trường:

A=qEd=4.106.1000.1=4.103J=4mJ


Câu 3:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là UMN=100V. Gọi A1 là công điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N, A2 là công điện trường làm dịch chuyển electron từ M đến N. Chọn phương án đúng trong các phương án sau?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

- Công điện trường thực hiện proton dịch chuyển từ M đến N.

A1=qp.UMN=1,6.1019.100=1,6.1017J

- Công điện trường thực hiện electron dịch chuyển từ M đến N.

A2=qe.UMN=1,6.1019.100=1,6.1017J


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận