Trắc nghiệm Bài tập từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Nhận biết)

  • 2957 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây xác định cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài đặt trong không khí:

Xem đáp án

Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài đặt trong không khí được xác định bởi biểu thức: B=2.10-7Ir

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn được tính bởi công thức:

Xem đáp án

Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện thẳng dài gây ra tại một điểm cách dây một đoạn được tính bởi công thức: B=2.10-7Ir

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua với cường độ I=5A. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn một đoạn r=4cm có giá trị là:

Xem đáp án

Cảm ứng từ tại M là: B=2.10-7Ir=2.10-754.10-2=2,5.10-5T

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua với cường độ I=2,5A. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn một đoạn r=8cm có giá trị là:

Xem đáp án

Cảm ứng từ tại M là: B=2.10-7Ir=2.10-72,58.10-2=6,25.10-6T

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 0,5A đặt trong không khí. Tính cảm ứng từ tại M cách dòng điện 4cm.

Xem đáp án

Cảm ứng từ tại M là: B=2.10-7Ir=2.10-70,54.10-2=2,5.10-6T

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận