Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 7. Bài toán về chât béo có đáp án

  • 427 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin)và hai loại axit béo. Xác định công thức của hai loại axit béo đó.

Xem đáp án

Ta có: nglixerol = 46/92 = 0,5(mol)

Gọi công thức của lipit có dạng:

Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin)và hai loại axit béo (ảnh 1)

Phản ứng:

Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin)và hai loại axit béo (ảnh 2)
Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin)và hai loại axit béo (ảnh 3)

Mà : MC17H35- = 239 ; MC17H33- = 237

MC15H33- = 213; MC15H31- = 211

Kết hợp với (*) cặp nghiệm thích hợp : C17H35- và C17H33-

Câu 2:

10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hidroxit 4%. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp ban đầu.

Xem đáp án

Gọi A là số mol của CH3COOH và b là số mol của CH3COOC2H5

Ta có: nNaOH = (4*150)/(100*40) = 0,15 (mol)

10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hidroxit 4%.  (ảnh 1)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hidroxit 4%.  (ảnh 2)

Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,1; b = 0,05

Vậy : %mCH3COOC2H5 = 0,05.88/10,4 . 100% = 42,3%


Câu 3:

Thủy phân chất béo glixerol tristearat (C17H35COO)3C3H5 cần dùng 1,2 kg NaOH. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng glixerol thu được là:

Xem đáp án
Đáp án C

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 (1)

Ta có: nNaOH = 1,2/40 = 0,03 (kmol)

Từ (1) nC3H5(OH)3 = 1/3 nNaOH = 0,01 (kmol)

mC3H5(0H)3 = 0,01 x 92 = 0,92 (kg)

Vì H = 80% mC3H5(0H)3 thực tế = 0,92 x 80/100 = 0,736 (kg)


Câu 5:

Thuỷ phân hoàn toàn 10 gam một lipit trung tính cần 1,68 gam KOH. Từ 1 tấn lipit trên có thể điều chế được bao nhiêu tấn xà phòng natri loại 72%.

Xem đáp án

Đáp án: A

Theo đề bài Thủy phân 10 g lipid cần nNaOH = nKOH = 1,68/56 = 0,03 mol

Thủy phân 1 tấn lipid cần nNaOH = 3000 mol

nC3H5(OH)3 = 1/3 . nNaOH = 1000 mol

BTKL mxà phòng = 106 + 3000.40 - 1000.92 = 1028000 = 1,028 tấn

m xà phòng 72% = 1,028/0,72 = 1,428 tấn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận