Trắc nghiệm Công của lực điện – Hiệu điện thế có đáp án (Nhận biết)

  • 2657 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm có phương tiếp tuyến với đường sức


Câu 2:

Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm có phương:

Xem đáp án

Đáp án C

Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm có phương tiếp tuyến với đường sức


Câu 3:

Biểu thức nào sau đây xác định công của lực điện?

Xem đáp án

Đáp án B            

Công của lực điện được xác định bởi biểu thức: A = qEd


Câu 5:

Lực điện trường là lực thế vì công của lực điện trường:

Xem đáp án

Đáp án C

Lực điện trường là lực thế vì công của lực điện trường không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của điện tích


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận