Trắc nghiệm Điện trường có đáp án (Thông hiểu)

  • 3186 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Các hình vẽ biểu diễn véc tơ cường độ điện trường tại điểm M trong điện trường của điện tích. Chỉ ra các hình vẽ sai:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, véc-tơ cường độ điện trường có:

- Điểm đặt: Đặt tại điểm đang xét

- Phương: Là đường thẳng nối giữa điện tích Q với điểm ta đang xét

- Chiều:

+ Nếu Q > 0: E hướng ra xa +Q

+ Nếu Q < 0: E hướng vào -Q

Từ đó ta suy ra biểu diễn véc tơ cường độ điện trường tại điểm M trong điện trường của điện tích Q trong hình I và hình II là sai.


Câu 2:

Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có cường độ điện trường (E): E=kQε.r2

⇒ E không phụ thuộc vào điện tích thử q


Câu 3:

Gọi F là lực điện mà điện trường có cường độ điện trường E tác dụng lên một điện tích thử q. Nếu tăng q lên gấp đôi thì E và F thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

- Cường độ điện trường E không phụ thuộc vào điện tích thử q

- Lực điện: F=kqQεr2

⇒ Khi q tăng lên gấp đôi thì, E không đổi và F tăng gấp đôi


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C - sai vì: Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó được vẽ mau hơn (dày hơn), nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì các đường sức điện ở đó được vẽ thưa hơn.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

Ta có: F=q.E, nếu:

q >0FE

q <0FE


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận