Trắc nghiệm Dòng điện không đổi. Nguồn điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 3323 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong thời gian 30 giây có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diện của dây. Số electron chuyển qua tiết điện trong thời gian 2 giây là:

Xem đáp án

- Cường độ dòng điện: I=ΔqΔt=2A.

- Điện lượng chuyển qua tiết diện trong thời gian 2 giây: Δq=I.t=2.2= 4C

- Số elcetron chuyển qua dây dẫn là: n=I.t|e|=2,5.1019electron.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Điện tích của electron là 1,6.1019C, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15C. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Cường độ dòng điện trong mạch: I=ΔqΔt=1530=0,5A

+ Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là: n=I.te=0,5.11,6.1019=3,125.1018

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút là?

Xem đáp án

Ta có : Số electron chuyển qua dây dẫn:

n=I.teI=n|e|t=1,25.1019.1,6.10191=2A

Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút là:

q=It=2.120=240C

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là 0,64A. Điện lượng và số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 phút.

Xem đáp án

- Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong 1 phút: q=It=0,64.60=38,4C

- Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc là: n=I.te=qe=38,41,6.1019=24.1019electron

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận