Trắc nghiệm Dòng điện trong chân không có đáp án (Thông hiểu)

  • 1676 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cường độ dòng điện bão hòa trong điốt chân không bằng 1mA. Số electron bứt ra khỏi catốt trong thời gian 1 giây là:

Xem đáp án

I=qt=NetN=Ite=10-3.11,6.10-19=6,25.1015

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một đèn điện tử có 2 cực (coi như phẳng) cách nhau 10mm. Hiệu điện thế giữa hai cực là 200V. Động năng của các electron tại anot?

Xem đáp án

Động năng của electron tại anot:

Wd=12mv2=eU=1,6.1019.200=3,2.1017J

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Một đèn điện tử có 2 cực (coi như phẳng) cách nhau 10mm. Hiệu điện thế giữa hai cực là 200V. Lực tác dụng lên electron khi nó di chuyển từ catốt đến anot?

Xem đáp án

Lực điện tác dụng lên các electron:

F=eE=eUd=1,6.101920010.103=3,2.1015N

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Catốt của một diốt chân không có diện tích mặt ngoài 10mm2. Dòng bão hòa 10mA. Số electron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catot trong 1 giây là?

Xem đáp án

Ta có: 

I=qt=NetN=Ite=10.1031,6.1019=6,25.1016electron

Số electron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catot trong 1 giây là:

n=NS=6,25.101610.106=6,25.1021electron/m2

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận