Trắc nghiệm Dòng điện trong chất bán dẫn có đáp án (Nhận biết)

  • 2062 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng:

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C- sai vì: Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:

Xem đáp án

Dòng điện trong bán dẫn là dòng các electron dẫn chuyển động ngược chiều điện trường và dòng các lỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường.

Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn là do dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng?

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C- sai vì: Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó có mật độ lỗ trống nhỏ hơn mật độ electron

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khi vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn, điện trở của nó:

Xem đáp án

Khi vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn, điện trở của nó bằng không

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Ở bán dẫn tinh khiết:

Xem đáp án

Ở bán dẫn tinh khiết, số electron và số lỗ trống bằng nhau

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận