Trắc nghiệm Este có đáp án (Nhận biết)

  • 10624 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:

Xem đáp án

Đáp án B

Khi ta thay thế nhóm (-OH) ở nhóm cacboxyl (COOH) của axit cacboxylic bằng gốc (-OR') thì thu được este


Câu 2:

Chất nào dưới đây không phải là este

Xem đáp án

Đáp án B

Cách viết của este: R - COO - R' hoặc R' - OOC - R  hoặc R' - OCO - R (R'H)

=> Chất không thuộc loại este là CH2=CHCOOH


Câu 3:

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là?

Xem đáp án

Đáp án C

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n2)


Câu 4:

Este nào sau đây thuộc loại este đa chức:

Xem đáp án

Đáp án A

A là este đa chức được tạo ra bởi axit đa chức: C2H4(COOH)2 và ancol đơn chức CH3OH

B là hợp chất tạp chức

C là axit đa chức

D là hợp chất tạp chức


Câu 5:

Trong các chất: este, axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Xem đáp án

Đáp án B

Thứ tự nhiệt độ sôi: este < ancol < axit.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

Vinh Nguyễn

Bình luận


Bình luận