Trắc nghiệm Este có đáp án (Thông hiểu)

  • 7370 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Các chất sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2 

(6) C6H5-COOCH3

(7) CH3OOCC2H5

Xem đáp án

Đáp án D

Các chất là este là: (3); (5); (6); (7).


Câu 2:

Cho một axit không no mạch hở chứa 1 liên kết đôi C=C, đơn chức tác dụng với 1 rượu không no, đơn chức, mạch hở chứa 1 liên kết đôi C=C thu được este Z có công thức tổng quát là:

Xem đáp án

Đáp án D

Este no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 => Z không no, có 2 liên kết đôi C=C, đơn chức: CnH2n-4O2


Câu 3:

Số đồng phân este của chất có CTPT C4H6O2 là:

Xem đáp án

Đáp án C

k = 2.4+2-62 = 2

Do trong nhóm – COO đã có 1 liên kết π =>A không no, có một nối đôi, đơn chức.

Các đồng phân este là:

HCOOCH=CHCH3 (cis + trans)

HCOOCH2-CH=CH2

HCOOC(CH3)=CH2

CH3COOCH=CH2

CH2=CHCOOCH3

Vậy có 6 đồng phân.


Câu 4:

Este X có chứa vòng benzen có công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án

Đáp án B

k = 2.8+2-82 = 5 => trong X chứa 5 (π + vòng)

Trong đó, X chứa 1 liên kết π trong gốc este; 3 liên kết π + 1 vòng của vòng benzen

=> không còn liên kết π trong gốc hiđrocacbon

=> Các công thức thỏa mãn là: HCOOC6H4CH3 (3 vị trí o, m, p); HCOOCH2C6H5; CH3COOC6H5; C6H5COOCH3.

=> Có 6 CT


Câu 5:

Số đồng phân của chất có CTPT C2H4O2 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Các đồng phân là:

1. CH3- COOH

2. HCOO-CH3

3. HO-CH2-CHO

Có 3 đồng phân

Chú ý

Dễ bỏ qua đồng phân tạp chức.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lan Nhu

H

7 tháng trước

Hoàngg Tài

very good

Bình luận


Bình luận