Trắc nghiệm Ghép các nguồn điện thành bộ có đáp án (Nhận biết)

  • 2143 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài:

Xem đáp án

Biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài là:

I=ER+r

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để: 

Xem đáp án

Suất điện động bộ nguồn khi ghép nối tiếp: Eb = E1 + E2 + E3 +. + En

Việc ghép nối tiếp các nguồn sẽ có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Khi ghép nối tiếp các bộ nguồn với nhau ta được bộ nguồn có suất điện động:

Xem đáp án

Suất điện động bộ nguồn khi ghép nối tiếp: Eb = E1 + E2 + E3 +. + En

Việc ghép nối tiếp các nguồn sẽ có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Việc ghép song song các nguồn điện giống nhau thì:

Xem đáp án

Khi mắc song song các nguồn điện giống nhau, ta có:

- Suất điện động bộ nguồn: Eb =E

- Điện trở trong bộ nguồn: rb=rn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Khi ghép song song các bộ nguồn giống nhau với nhau ta được bộ nguồn có suất điện động:

Xem đáp án

Khi mắc song song các nguồn điện giống nhau, ta có:

- Suất điện động bộ nguồn: Eb =E

- Điện trở trong bộ nguồn: rb=rn

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận