Trắc nghiệm Ghép các nguồn điện thành bộ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2074 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết, E=1,5V, r=0,25Ω, R1=12Ω, R2=1Ω, R3=8Ω, R4=4Ω. Cường độ dòng điện qua R1 là 0,24A.

Suất điện động và điện trở trong bộ nguồn là?

Xem đáp án

Ta có:

Suất điện động bộ nguồn: Eb=m.E=4E=4.1,5=6V

Điện trở trong bộ nguồn: rb=m.rn=4.0,252=0,5Ω

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết: E=1,5V, r=1Ω, R=6Ω. Cường độ dòng điện qua mạch chính là?

Xem đáp án

Ta có:

- Suất điện động bộ nguồn : Eb=2E+3E=5E=5.1,5=7,5V 

- Điện trở trong bộ nguồn : rb=2.r2+3r=4r=4.1=4Ω

Cường độ dòng điện trong mạch chính : I=EbR+rb=7,56+4=0,75A

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận