Trắc nghiệm Giải bài toán về hệ thấu kính có đáp án (Thông hiểu, Vận dụng)

  • 1293 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Hệ hai thấu kính L1 và L2 đặt đồng trục cách nhau một khoảng là a. Vật sáng  AB  đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và trước L1 cách thấu kính một khoảng d1. d1’ là khoảng cách từ ảnh tạo thành đến thấu kính thứ nhất, khi đó ảnh này cách thấu kính thứ hai một khoảng d2 và d2’ là khoảng cách từ ảnh tạo thành khi qua thấu kính thứ hai đến thấu kính thứ hai. Độ phóng đại củả ảnh qua hệ tính theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Độ phóng đại của hệ tính theo công thức: 

k=d1'd1.d2'd2

Trong đó:

d1 là khoảng cách từ ảnh thứ nhất đến thấu kính thứ nhất

d1’ là khoảng cách từ ảnh thứ nhất đến thấu kính thứ nhất

d2 là khoảng cách từ ảnh thứ nhất đến thấu kính thứ hai

d2’ là khoảng cách từ ảnh thứ hai đến thấu kính thứ hai

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận