Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 35 (có đáp án): Đồng và hợp chất của đồng

  • 2088 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng thau là hợp kim 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Hiện tượng quan sát được khi cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án:B

-         Bảo toàn điện tích: x+2y = 0,02.2+0,03 => x+2y = 0,07 (1)

-         Bảo toàn khối lượng: 35,5x+96y +0,02.64+0,03.39 = 5,435

ð 35,5x+96y = 2,985  (2)

Từ (1) và (2) có: x= 0,03 và y=0,02


Câu 4:

Để khử Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể sử dụng lượng dư:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Cho hỗn hợp Cu, Fe phản ứng với dung dịch HNO3 loãng , sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:

Xem đáp án

Đáp án:C

Kim loại dư là Cu nên HNO3 hết. Vì kim loại dư nên dung dịch chỉ chứa Fe2+


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận