Trắc nghiệm Khúc xạ ánh sáng có đáp án (Nhận biết)

  • 4621 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng:

Xem đáp án

Khúc xạ là hiện tượng chùm tia sáng bị đổi phương đột ngột khi đi qua mặt phân cách hai môi trường truyền ánh sáng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng?

Xem đáp án

Biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng:

sinisinr=n21=n2n1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng?

Xem đáp án

Biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng:

sinisinr=n21=n2n1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong hiện tượng khúc xạ:

Xem đáp án

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

+ Nếu n > 1: (môi trường khúc xạ (mt 2) chiết quang hơn môi trường tới (mt1))

sini>sinri>r: tia khúc xạ gần pháp tuyến hơn so với tia tới

+ Nếu n < 1: (môi trường khúc xạ (mt 2) chiết quang kém môi trường tới (mt1))

sini<sinri<r: tia khúc xạ xa pháp tuyến hơn so với tia tới

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng.

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

Xem đáp án

Áp dụng biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng,

ta có: sinisinr=n

Khi i tăng thì r cũng tăng

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận