Trắc nghiệm Khúc xạ ánh sáng có đáp án (Thông hiểu)

  • 3641 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ:

Xem đáp án

Căn cứ vào đầu bài ta có:

+ Góc tới ban đầu: i

+ Góc tới lúc sau là: i'=2i

Với những dữ kiện như vậy, ta chưa đủ điều kiện xác định được góc khúc xạ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Khi sin góc tới tăng 2 lần thì sin góc khúc xạ:

Xem đáp án


Câu 5:

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=3. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có giá trị là:

Xem đáp án

Vì tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau nên i+r=900 hay i+r=900

Theo định luật khúc xạ ánh sáng: sini=nsin r

Ta có: sini=3sin(900i)i=600

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận